درباره ما

سایت با تجربه ها با هدف توانمندسازی و معرفی مشاغل مرتبط برای بازنشسته های عزیز و گرامی ایجاد شده است. رویکرد موسسان بر اساس کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید برای کسانیست که جویای مباحث کارآفرینی هستند. اما با توجه به مسایل اقتصادی مرتبط با عزیزان بازنشسته اقدام به تسهیل ارتباط بین کارفرمایان و بازنشستگان  نموده تا در این مسایل توانسته باشیم کمکی کرده باشیم و جامعه از تجارب این قشر زحمتکش منتفع شود. لذا با توجه به تجربه های ارزشمند عزیزان پیشکسوت و بازنشسته کانونی ایجاد کرده ایم به جهت معرفی این تجارب و همچنین توانمندسازی جهت زندگی بهتر و بروز در جامعه ای که مدام در حال تغییر و تحول است و نیازمند پاسخی به موقع و مناسب برای آنهاست.

چشم انداز:

جذب بازنشستگان گرامی در سطح ملی

ماموریت:

  • ایجاد ارتباط بین کارفرمایان خواستار تجارب بازنشستگان با عزیزان پیشکسوت
  • توانمندسازی قشر زحمتکش بازنشسته در زمینه های کسب و کار و زندگی

اهداف:

  • پوشش حداکثری جامعه بازنشستگان
  • بهبود کیفیت مطلوب زندگی عزیزان بازنشسته با شاغل نمودن آنها و افزایش آگاهی در مسایل مرتبط زندگی

0
شغل
1
رزومه
1
شرکت
0
برنامه ها