بیشتر بدانیم بیشتر بخوانیم

انتشارات امیران ، یکی ازانتشارات فعال در زمینه حوزه چاپ ونشرکتب مدیریت نوین درسطح ایران می باشد.

انتشارات امیران ،تاکنون با چاپ و توزیع کتب و وسایل آموزشی وکمک آموزشی متعدد  توانسته خدمات شایان توجهی در زمینه توسعه مفاهیم نوین مدیریت که ارتباط تنگاتنگی با توسعه و تعالی کشور وافزایش سطح رفاه عمومی دارد را به کشور تقدیم می نماید.

لینک سایت:http://amiranbooks.com

http://amiranbooks.com/